Regulamin świadczenia usług Medicover GO

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Właścicielem serwisu  internetowego znajdującego się pod adresem: www.medicovergo.com, jest Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Tel. 48 22 592 70 00, Fax 48 22 597 70 79, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021314, NIP: 525-15-77-627 i kapitale zakładowym 36.000.000 zł.

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Definicje terminów używanych w dalszej części dokumentu:
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: www.medicovergo.com;
  2. Medicover – Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Tel. 48 22 592 70 00, Fax 48 22 597 70 79, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021314,
   NIP: 525-15-77-627 i kapitale zakładowym 36.000.000 zł;
  3. Program – zestaw usług dostarczanych użytkownikowi;
  4. Usługa – poszczególne funkcjonalności serwisu dostarczane użytkownikowi realizowane na podstawie wybranego planu;
  5. Użytkownik – osoba, która wystąpi jako strona w umowie, zaakceptuje regulamin i warunki świadczenia usług;
  6. Medicover GO – serwis internetowy należący do Medicover, którego dotyczy niniejszy
 2. Niniejszy Regulamin oraz jego postanowienia mają znaczenie nadrzędne nad pozostałymi dokumentami dostarczanymi do użytkownika w ramach funkcjonowania Medicover GO.
 3. Aktywacja konta w serwisie oznacza równocześnie deklaracją zapoznania się
  z regulaminem serwisu internetowego oraz jego akceptacją.
 4. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 5. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią oferowanych usług przez Medicover GO
  i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez Medicover działalności
  w zakresie Medicover GO.
 6. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na posłużenie
  się środkiem komunikacji elektronicznej w celu przesłania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy na zakup usług Medicover.
 7. Medicover ponosi odpowiedzialność za ewentualne wady dostarczonych usług na zasadach ogólnych.
 8. Użytkownik zawiera umowę:
  1. dla programów nieodpłatnych z chwilą wyboru tego planu;
  2. dla programów płatnych z chwilą zapłaty za pierwszy okres rozliczeniowy.

B. PRZETWARZANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przyjmuję do wiadomości, że Medicover Sp. z o. o jest Administratorem Danych Osobowych, które będą przetwarzane przez Medicover Sp. z o. o. w celu zawarcia umowy, a następnie jej realizacji, informowania o nowych produktach i promocjach oraz archiwalno – statystycznym. Mam prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne.
 2. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z artykułem 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych, Dane Osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres korespondencyjny, email i numer zamówienia zostaną przekazane Przelewy 24 (DialCom24 Sp. z o.o. adres firmy: 60-327 Poznań, ul.  Kanclerska 15) na potrzeby obsługi zamówienia.

C. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG MEDICOVER GO

WARUNKI TECHNICZNE.

 1. Dla korzystania z usług Medicover GO konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
  3. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet;
  4. prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej,
   system operacyjny Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej.
  5. prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej, Safari 9 lub nowszej, Google Chrome 36 lub nowszej albo Firefox w wersji 40 lub nowszej, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;
  6. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej,
   o której mowa w pkt powyżej, akceptacja plików Cookies;
  7. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej,
   o której mowa w pkt powyżej, obsługa protokołu WebSocket.
 2. Dodatkowo w przypadku odtwarzania filmów instruktażowych dla uzyskania płynności w przekazie multimedialnym treningu z audio i video konieczne jest posiadanie stacjonarnego łącza internetowego o przepustowości nie mniejszej
  niż 2MB/s (downstream) oraz 256 kbit/s (upstream). Osoby korzystające z modemów „wifi” powinny się upewnić, że faktycznie osiągana prędkość transferu między routerem, a punktem dostępu wynosi co najmniej tyle co wskazane minima w zdaniu poprzednim.
 3. W przypadku chęci korzystania z odtwarzania filmów na urządzeniu mobilnym wymagane jest posiadanie telefonu lub tabletu z systemami iOS w wersji 9.0
  lub nowszej albo Android 4.4 lub nowszej wersji.
 4. Medicover informuje, iż korzystanie z usług Medicover GO możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniu, przy użyciu którego Użytkownik korzysta z tych usług, innych niż wskazany w pkt 11 ust. d) powyżej systemów operacyjnych lub innych niż wskazane w pkt 11 ust. e) powyżej przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z usług Medicover GO.

WARUNKI FORMALNE

 1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
  1. ukończyła lat 18 (osiemnaście) i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie;
  2. która zaakceptowała Regulamin.
 2. Niektóre z usług Medicover GO dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
  1. posiadają konto w serwisie Medicover GO, zalogowali się do swojego konta
   w serwisie Medicover GO;
  2. opłacili poszczególne usługi Medicover GO, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony;
  3. przed przystąpieniem do korzystania z usług Medicover GO stanowiących plany dietetyczne lub treningowe ustalili z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety lub wykonywania ćwiczeń fizycznych,
   a nadto konsultacje takie prowadzą także na bieżąco w trakcie korzystania
   z planów dietetycznych lub treningowych przygotowanych dla nich w ramach usługi Medicover GO.
 3. Konto w serwisie Medicover GO może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, a w szczególności wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego używa do korespondencji w sprawach związanych z korzystaniem z usług serwisu Medicover GO.

D. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG MEDICOVER GO

 1. Użytkownik zobowiązany jest podać Medicover prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których Medicover ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług Medicover GO oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.
 2. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w serwisie Medicover GO, w szczególności poprzez nie ujawnianie tych informacji osobom trzecim.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w serwisie Medicover GO, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w serwisie Medicover GO do używania osobom trzecim.
 4. Usługi Medicover GO świadczone przez Medicover przeznaczone są wyłącznie
  na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym
  lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych
  lub poglądowych.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług Medicover GO wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 6. Użytkownikowi, w toku korzystania z usług Medicover GO nie wolno: posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszającymi prawa Medicover lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania;
  w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:

  1. definiować niepowtarzalnej nazwy Użytkownika w ten sposób, że będzie ona stanowiła, choćby nawet tylko fonetycznie lub w innym języku, w części lub w całości wyrażenie obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne lub obrażać uczucia religijne;
  2. publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów,
  3. publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich;
  4. publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób, publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika, publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego;
  5. nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług Medicover GO.
 1. Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób usług Medicover GO zachęcać innych Użytkowników i dedykowanego Trenera Zdrowia do komunikowania się z pominięciem serwisu Medicover GO, upubliczniać materiałów lub informacji, do których Medicover przysługują majątkowe prawa autorskie, publikować adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec usług Medicover GO, prowadzić sprzedaż, akwizycję lub reklamę, w tym także wskazywać adresy stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usług Medicover GO.
 2. Medicover GO zastrzega sobie prawo do kontrolowania i sprawdzania treści wiadomości wysyłanych poprzez usługę „wiadomość do Trenera Zdrowia” w celu zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klienta i przestrzegania postanowień regulaminu.
 3. Medicover zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania publikacji użytkownika w serwisie Medicover GO obejmujących materiały lub treści
  o charakterze bezprawnym lub naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.
 4. Dopuszcza się czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych usług Medicover GO świadczonych nieodpłatnie, w tym także zaprzestania świadczenia usług nieodpłatnych.
 5. Medicover zastrzega, iż koszty połączenia z siecią Internet oraz koszty związane
  z użytkowaniem rzeczy, przy użyciu których Użytkownik korzysta z usług Medicover GO, nie obciążają Medicover.

E. ZAKRES USŁUG MEDICOVER GO ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE.

 1. Usługami Medicover GO świadczonymi Użytkownikowi przez Medicover odpłatnie są: usługi w zakresie poradnictwa dietetyczno-sportowego służące poprawie samopoczucia, wyglądu i generalnej kondycji polegające głównie na:
  • konsultacji dietetyczno-treningowej przeprowadzonej na podstawie kwestionariusza stylu życia i bezpośredniego wywiadu (tylko w Programie Indywidualnym);
  • proponowaniu planów dietetycznych i treningowych uwzględniających różne cele, preferencje żywieniowe, treningowe oraz ograniczenia użytkownika.
 2. W zależności od wybranego Programu użytkownik ma dostęp do różnego zakresu opisanych powyżej usług:
  1. Program Podstawowy: tygodniowy Jadłospis z przepisami i listą zakupów, plan treningowy z filmami instruktażowymi
  2. Program Dopasowany: Jadłospis z przepisami i listą zakupów, plan treningowy z filmami instruktażowymi, Możliwość wymiany posiłku lub treningu, Dodawanie nieplanowanych posiłków lub ćwiczeń, Dostęp do zajęć fitness online;
  3. Program Indywidualny: opieka Trenera Zdrowia, jadłospis z przepisami i listą zakupów, plan treningowy z filmami instruktażowymi, możliwość wymiany posiłku lub treningu, dodawanie nieplanowanych posiłków lub ćwiczeń, dostęp do zajęć fitness online, możliwość wymiany wiadomości z Trenerem, monitoring postępów przez Trenera.

F. OPŁATY – WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG MEDICOVER GO.

 1. Medicover zastrzega, iż korzystanie z usług Medicover GO świadczonych Użytkownikom odpłatnie wymaga od nich:
  1. posiadania aktywnego konta w Serwisie Medicover GO;
  2. posiadania ważnego w danym momencie Programu Medicover GO;
  3. uzupełnienia profilu użytkownika i aktualizacji kwestionariusza stylu życia.
 2. Aktywacja uprawnień do korzystania z usług rozpoczyna się po dokonaniu płatności za program.
 3. Potwierdzenie aktywacji usługi klient otrzymuje bezpośrednio po dokonaniu płatności za program na podany adres e-mail.
 4. Medicover GO stosuje wyłącznie system płatności bezgotówkowych.
 5. Operatorem płatności jest Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu prowadząca serwis Przelewy24.pl.
 6. Miesięczne opłaty członkowskie można wnosić przy użyciu:
  1. karty kredytowej/debetowej z funkcją płatności internetowych, uprawniających Medicover GO do obciążenia rachunku bankowego Użytkownika, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty abonamentowej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Użytkownika (płatności rekurencyjne);
  2. internetowym przelewem / przekazem bankowym za okres 3, 6 lub 12 miesięcy.
 7. W przypadku płatności kartą:
  1. opłaty za pierwszy i kolejne miesiące są pobierane z dołu, automatycznie z rachunku bankowego w tym samym dniu miesiąca, którego nastąpiło pobranie pierwszej opłaty;
  2. ważność programu, za kolejne okresy rozliczeniowe, liczona jest
   w pełnych miesiącach kalendarzowych.
 8. W przypadku płatności przelewem:
  1. Opłata jest dokonywana z góry za 3, 6 lub 12 miesięcy liczonych od dnia płatności
  2. Abonament jest automatycznie zakańczany po okresie za który został opłacony
 9. Okres ważności planu abonamentowego jest niepodzielny.
 10. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, iż w przypadku opóźnienia w uzupełnieniu profilu użytkownika, kwestionariusza stylu życia nie nabywa jakiegokolwiek roszczenia o przedłużenie okresu świadczenia odpłatnych usług Medicover GO lub o zwrot części bądź całości uiszczonej opłaty.
 11. Ceny Programów w Medicover GO wynoszą odpowiednio:
  1. Program Podstawowy – 10 zł
  2. Program Dopasowany – 30 zł
  3. Program Indywidualny – 60 zł
 12. Ceny Programów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 13. Płatności za produkty i usługi w serwisie nie są obciążone żadnymi dodatkowymi kosztami.
 14. W razie powstania zaległości z tytułu opłaty za Program lub niespełnienia wymagań określonych w pkt 34 Medicover może ograniczyć członkostwo poprzez zablokowanie dostępu do części lub wszystkich usług serwisu, przy czym Użytkownik zostanie o tym fakcie powiadomiony za pośrednictwem jednego z następujących kanałów: telefonicznie, smsowo, mailowo lub pisemnie.
 15. Wypowiedzenie umowy następuje z chwilą braku uiszczenia opłaty członkowskiej za kolejny okres rozliczeniowy, na zasadach opisanych w punkcie powyżej, jak również w wyniku dobrowolnej rezygnacji członka złożonej w panelu użytkownika na stronie Medicover GO, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym użytkownik składa rezygnację.
 16. Medicover informuje, iż dany Program związany jest każdorazowo z danym kontem Użytkownika w Serwisie Medicover GO w ramach którego został uregulowany, w szczególności zaś, że nie ma możliwości zaliczenia go na poczet innych zobowiązań Użytkownika wobec Medicover lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika.
 17. Klient ma możliwość otrzymania faktury potwierdzającej zakup usług w Medicover GO. Prośbę taką należy wysłać na adres: go@medicover.pl.
 18. Każdy użytkownik może skorzystać nieodpłatnie przez okres 3 dni ze wszystkich usług świadczonych w ramach Programu Dopasowanego pod następującymi warunkami:
  1. Nie korzystał wcześniej z płatnych Programów w Medicover GO
  2. Wyrazi zgody marketingowe:
   • Deklaracja zgody na przysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną o treści: „Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.), na podany adres e-mail oraz w postaci SMS, przez Medicover Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa oraz podmioty z Grupy Medicover, wyszczególnionych na stronie medicover.pl/grupa-medicover oraz Partnerów Programu, wyszczególnionych na stronie www.medicover.pl/online.”;
   • Deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych podmiotów z Grupy Medicover, wyszczególnionych na stronie medicover.pl/grupa-medicover.”;
   • Deklaracja zgody na przekazywanie treści marketingowych z wykorzystaniem telefonu: „Wyrażam zgodę na przekazywanie treści marketingowych na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, ze zm.), przez Medicover Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa oraz podmioty z Grupy Medicover, wyszczególnionych na stronie medicover.pl/grupa-medicover.”;
  3. Okres ważności Programu Dopasowanego rozpoczyna się od momentu wybrania tego Programu i wyrażenia wszystkich wymaganych zgód marketingowych.
  4. Bezpłatna ważność Programu trwa 3 dni (słownie: trzy) i jest niepodzielna;
  5. Wyrażenie zgód jest dobrowolne;
  6. Cofnięcie zgód marketingowych skutkuje automatyczną utratą prawa do korzystania nieodpłatnie z Programu
 19. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, usługi nie zostaną zrealizowane
  w przypadku:

  • podania przez Użytkownika nieprawidłowych lub fałszywych danych przy rejestracji;
  • uznania przez Medicover, że występuje podejrzenie działania przez Użytkownika niezgodnie z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień
   z niego wynikających, a w szczególności: hackerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w serwisie, podszywania się pod inną osobę.

G. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niezabezpieczony (dz. U. Nr 22 poz. 27.1 z dnia 31 marca 2000 r.) Użytkownik może pisemnie odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Prośbę o odstąpienie od umowy należy wysłać na adres email: medicovergo@medicover.pl lub listownie na adres: Medicover Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, z dopiskiem Medicover GO.
 2. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Medicover Sp. z o.o. gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych za pośrednictwem aplikacji Przelewy24 na rachunek bankowy z którego zainicjowano wpłatę bez obciążenia Użytkownika dodatkowym kosztem.
 4. W przypadku rozpoczęcia korzystania z płatnych części serwisu nie jest możliwe odstąpienie od umowy w trybie wskazanym w pkt. 50.

I. KONTAKT I REKLAMACJE

 1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących serwisu Użytkownik może przekazać pocztą elektroniczną na adres: medicovergo@medicover.pl
 2. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej.
 3. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych, reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres:

Medicover Sp. z o.o.
Dział Obsługi Klienta – Reklamacje Medicover GO
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
lub na adres poczty elektronicznej: medicovergo@medicover.pl

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

J. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Medicover zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie www.medicovergo.com dla wszystkich korzystających z serwisu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie jego publikacji na stronie internetowej serwisu.
 2. Medicover zastrzega sobie prawo do zmian cen i dostępności usług znajdujących się w serwisie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania.
 3. Medicover nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.

Załącznik nr 1

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

dane składającego oświadczenie

Medicover Sp. z o.o.

Dział Obsługi Klienta – Reklamacje Medicover GO

Al. Jerozolimskie 96

00-807 Warszawa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej w dniu …………………… dotyczącej zakupu …………………………………………………………………………………………. (nazwa abonamentu)

Podpis konsumenta

}(jQuery));